Πάθη .

χάριζε το σώμα στο φεγγάρι

σαν ένα αστέρι που

δεν φοβήθηκε την πτώσηΑναγνώστες

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

eterotopia

.


membri dello stesso corpo
combattenti
reali
virali
silenti
come mani che intrecciano
capelli
ricordami ancora
a tratti
il tuo nome
fermati  fermati
per quello che nella fermata del pullman attende
e non sa di dover aspettare sempre il prossimo
strappa la pelle del mio addio
cancella colori fischia oltre i muri
cuore di onde che
mirano galassie di speranze
aprendo finestre sbarrate
nel sole fuggono
tetti pieni di fiori